Sunday, June 8, 2008

Kastam - Lampiran B

Lampiran B

Lampiran B
PER: 4.5.1
PTK NO. 27

PERMOHONAN UNTUK MEMBAHARUI LESEN GUDANG MENGILANG DI BAWAH SEKSYEN 65/65A, AKTA KASTAM 1967


Pengarah Kastam Negeri,
............................................
............................................
............................................

Saya .....................................
Pangkat .........................................................................
No. kad pengenalan/No. Passport .............................................
bagi pihak syarikat .......................................................
beralamat di ....................................................................
....................................................................................
....................................................................................
dengan ini memohon pembaharuan lesen untuk gudang mengilang di bawah Seksyen 65/65A Akta Kastam 1967 bagi mengilang ................................................................... bermula dari ............. hingga ................................

2. Maklumat-maklumat berkenaan syarikat adalah seperti berikut:
2.1 Adakah perubahan berlaku ke atas nama syarikat sekarang (YA/TIDAK)

2.2 Adakah perubahan berlaku ke atas ahli-ahli Lembaga syarikat (YA/TIDAK)
3. Maklumat-maklumat mengenai bangunan dan mesin-mesin/alat-alat kelengkapan
3.1 Adakah perubahan berlaku ke atas alamat premis (YA/TIDAK)
3.2 Adakah perubahan berlaku ke atas struktur kilang (YA/TIDAK)
3.3 Adakah perubahan berlaku ke atas mesin-mesin/alat-alat kelengkapan (YA/TIDAK)

4. Maklumat-maklumat berkenaan bahan-bahan mentah/komponen dan barang-barang siap:
4.1 Nilai bahan-bahan mentah/belahan yang telah digunakan tahun lepas.
4.2 Anggaran nilai bahan-bahan mentah/belahan yang akan digunakan dalam tahun ini
4.3 Jenis barang yang dikilang tahun lepas
4.4 Jenis barang yang akan dikilang tahun ini
4.5 Nilai pengeluaran barang siap tahun lepas
4.6 Anggaran nilai pengeluaran barang siap tahun ini.

5. Maklumat-maklumat lain:
5.1 Pasaran: i) Nilai eksport tahun lepas
(Ringgit/Peratusan)
ii) Anggaran nilai eksport tahun ini
(Ringgit/Peratusan)
iii) Nilai jualan tempatan tahun lepas
(Ringgit/Peratusan)
iv) Anggaran nilai jualan tempatan tahun ini
(Ringgit/Peratusan)

Dengan ini saya membuat akuan bahawa butiran-butiran di atas adalah betul dan benar


Tarik: ........................... .....................................
(tandatangan pemohon)

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home